top of page

INDIGOBOOM DIGITAL DISTRIBUSJONSAVTALE

 

Denne digitale distribusjonsavtalen ("Avtalen") inneholder vilkårene Indigoboom AS, (heretter referert til som "Indigoboom") tilbyr i sin "Digitale distribusjonstjeneste" ("Tjenesten") til deg. Ditt medlemskap i tjenesten muliggjør distribusjon av musikkinnholdet ditt gjennom Indigobooms nettsted på en rekke nettjenester der kopier av dette innholdet tilbys for bruk. Inntektene fra brukere av disse kopiene minus eventuelle lovpålagte avgifter for digitale rettigheter og vårt distribusjonsgebyr overføres til deg så lenge beløpet overstiger $30 og både din medlems og PayPal-konto er aktive.

 

Indigoboom forbeholder seg retten til å legge til, slette og/eller endre vilkårene og betingelsene i denne avtalen, inkludert uten begrensning, Distribusjonsvilkår, som definert nedenfor, når som helst og etter eget skjønn, ved å legge ut en endringsmelding eller en ny avtale på IndiGobooms nettsted, Indigoboom.no ("Siden"). Ved en vesentlig endring av vilkårene i denne avtalen, vil du bli varslet via e-post. Hvis en endring er uakseptabel for deg, er ditt eneste alternativ å slutte å bruke tjenesten. Din fortsatte bruk av tjenesten etter slik publisering av tillegg, sletting eller modifikasjon vil utgjøre din bindende aksept av endringene.

 

Vennligst les denne avtalen nøye. Denne avtalen, når den godtas av deg (enten som enkeltperson eller som autorisert representant for en artist, band, gruppe eller selskap) ved å klikke på "JEG GODTAR"-knappen i kjøpsprosessen for tjenesten, skal være en bindende kontrakt mellom Indigoboom og deg og enheten du representerer. Du og en slik enhet omtales i denne avtalen som "Deg" og "Din." "Ikrafttredelsesdatoen" for denne avtalen er datoen du klikker på "JEG GODTAR"-knappen.

 

Hvis du er en artist som er akseptert av Indigoboom som en Indigoboom-artist,vil du i tillegg til vilkårene i denne avtalen, være bundet av bestemmelsene i vilkårene for Distribusjonstjenesten. Vilkårene er angitt senere i denne avtalen og er innlemmet ved referanse som en del av denne avtalen.

 

1. Autorisasjon:

 

(a) Utnevnelse. Du utnevner herved Indigoboom som din autoriserte representant for salg og annen distribusjon av ditt autoriserte innhold som definert nedenfor. Å selge musikken din gjennom våre distribusjonspartnere vil være den godkjente aktiviteten til Indigoboom. Du skal ikke tillate at rettighetene og lisensene gitt i denne avtalen utøves av andre enn Indigoboom og dets lisenshavere (heri "Lisenshavere" og hver en "Lisenstaker")

 

(b) Utnevnelsesomfang. Du gir herved Indigoboom rettigheter og lisenser, og gjennom Indigoboom, til lisenshavere rett og lisenser, i løpet av perioden og i hele det autoriserte territoriet, til:

 

(1) reprodusere og konvertere ditt autoriserte innhold til digitale mastere, som definert nedenfor;

 

(2) Utføre, distribuere og gjøre tilgjengelig for publikum, for reklameformål og uten vederlag til artisten, deler av ditt autoriserte innhold ("klipp") for å fremme lisensiering, salg og distribusjon av Digital Masters;

 

(3) Markedsføre, selge, distribuere og levere Digitale Masteropptak (som individuelle spor eller hele album) og tilhørende metadata til kjøpere og forhandlere som kan bruke slike Digital masteropptak i samsvar med bruksregler godkjent av Indigoboom;

 

(4) Bruke og autorisere andre til å lisensiere bruk og salg av ditt autoriserte innhold i forbindelse med alle slags mobiltjenester, slik som, men ikke begrenset til, salg eller lisenser av digital masters som nedlastinger (inkludert, uten begrensning, nedlastinger til mobil)

 

(5) Bruke såkalte "kiosker" for å distribuere, markedsføre og markedsføre digital masters, inkludert, uten begrensning, ved å tillate brenning av CD-kopier av enhver digital master eller ved å tillate at en kopi av en digital master overføres til personlig enheter;

 

(6) Bruke og autorisere andre til å tillate at kopier av en digital master distribueres som såkalte "betingede" nedlastinger, enten de er bundet til en enhet, tidsbegrenset, avspillingsbegrenset eller på annen måte;

 

(7) "Strømme" og autorisere andre til å "strømme" ditt autoriserte innhold, enten på forespørsel eller som en del av en internettradiotjeneste;

 

(8) bruke og distribuere informasjon om opphavsrettshåndtering slik den er nedfelt i en digital master;

 

(9) vise og elektronisk oppfylle og levere autoriserte kunstverk brukt i forbindelse med ditt autoriserte innhold for personlig bruk, utelukkende i forbindelse med gjeldende Digital Master;

 

(10) Bruk og utøve alle opphavsrettigheter med hensyn til ditt autoriserte innhold, autoriserte kunstverk og metadata som kan være rimelig nødvendig eller ønskelig for at Indigoboom skal utøve Indigobooms rettigheter under denne avtalen; og

 

(11) Tillate lisenshavere å utføre en eller flere av aktivitetene spesifisert ovenfor.

 

(c) Rett til å avvise innhold. 

 

Du forstår og godtar at Indigoboom når som helst, etter eget skjønn, kan avvise, ikke distribuere eller slutte å distribuere innhold, inkludert men ikke begrenset til ditt autoriserte innhold, gjennom tjenesten og under denne avtalen. Du forstår og godtar videre at denne retten til å avvise innhold går til essensen av avtalen og at uten denne bestemmelsen ville avtalen ikke ha trådt i kraft.

 

(d) Din rett til å forholde deg til tredjeparter angående offentlige fremføringer. Til tross for den foregående tildelingen av rettigheter og lisenser, kan og bør du tilslutte deg et rettighetsselskaper som GRAMO, TONO, STIM eller annen enhet for å samle inn penger som kan betales til deg for offentlig fremføring og annen bruk av ditt autoriserte innhold.

 

2. Varighet: Tre medlemsnivåer til tjenesten tilbys: Basic, Gold og Platinum, og hver skal begynne på ikrafttredelsesdatoen. Avtalen løper uten sluttdato med mindre den sies opp av en av partene med nitti (90) dagers skriftlig varsel til den andre. Penger betalt av deg i form av medlemsavgift i løpet av perioden vil ikke bli refundert. Avtalen fornyes automatisk for ett år hvert påfølgende år. Betaling for utvidelsen kan trekkes fra salgsroyaltyene du har opptjent.

 

3. Betalinger til deg:

 

(a) Engrospriser. Indigoboom vil betale deg netto engrosprisen som Indigoboom mottar fra lisenshavere minus en variabel prosentandel basert på medlemsnivået du har (30 % for Basic medlemskap, 20 % for gullmedlemskap og 15 % for platinamedlemskap). Utbetalinger kan gjøres i USD, NOK, Euro eller GBP og valget av utbetalingsvaluta bestemmes av Indigoboom. Utbetalinger i NOK beregnes etter kursen Indigoboom får av sin bank på konverteringstidspunktet for det angjeldende oppgjørskvartalet. 

 

(b) Rapporter. Avregningsdetaljer vil være tilgjengelig på din profilside. Detaljerte Avregningsdetaljer gjøres tilgjengelig månedlig på etterskudd. Med forbehold om restriksjoner angitt i denne avtalen, vil royalties bli kreditert til din Indigoboom-konto automatisk maksimalt tre (3) virkedager etter at Indigoboom har mottatt og behandlet rapportene fra lisenshaverne. Denne lisenstakerrapporten sendes som hovedregel til Indigoboom 25 dager etter slutten av hver måned. Utbetalinger av royalties gjøres kvartalsmessig. +- første mars, første juni, første september og første desember. For at Indigoboom skal kunne videresende disse royaltybetalingene til deg, må du oppfylle følgende kriterier:

Du må ha:

 

1. Et aktivt medlemskap på tjenesten.

 

2. En gyldig PayPal-e-postadresse registrert i din Indigoboom-konto på korrekt plass.

 

3. En aktiv Indigoboom-kontosaldo lik eller mer enn $30.

 

4. Et personnummer eller organisasjonsnummer registrert i profilen din.

 

Slik royaltybetaling fra Indigoboom vil utgjøre fullstendig kompensasjon og vederlag for alle rettigheter og lisenser gitt, og alle forpliktelser påtatt av deg i denne avtalen. Hvis abonnementet ditt fornyes, kan eventuelle gjeldende avgifter trekkes fra dine royalties før betaling til deg, selv om Indigoboom ikke er pålagt å foreta slikt fradrag for å holde kontoen din aktiv.

 

4. Betalinger fra deg; Andre av dine forpliktelser:

 

(a) Du skal betale Indigoboom abonnementsavgiften for tjenesten på ikrafttredelsesdatoen og på den første dagen av hver automatisk eller forespurt fornyelse av medlemskapet. Gjeldende årlige medlemsavgifter for tjenesten er $59 pluss mva. for et basic-medlemskap, $69 pluss mva. for gull-medlemskap og $79 pluss mva for et platinummedlemskap. Alle avgifter kan endres av Indigoboom, og gjelder kun for nye eller fornyende medlemskap.

 

(b) Du eller din lisensinnehaver skal innhente og betale for alle godkjenninger eller lisenser som kreves i det autoriserte territoriet (eller deler av det) for bruk av ditt autoriserte innhold, Autorisert kunstverk og metadata som tiltenkt i denne avtalen. Du vil for eksempel være ansvarlig for betaling av mekaniske royalties i jurisdiksjoner der slike royalties ikke samles inn av et rettighetsseskap. Spesifikt, og uten å begrense det generelle av det foregående, skal du eller en lisensinnehaver på dine vegne være ansvarlig for og skal betale (i) eventuelle royalties og andre beløp som skyldes artister, forfattere, medforfattere, opphavsrettseiere og medeiere, produsenter og andre royaltydeltakere som er et resultat av salg eller annen bruk av digital masters under denne avtalen, (ii) alle mekaniske royalties eller andre beløp som skal betales til utgivere og/eller forfattere eller medforfattere av musikalske, lyriske eller andre komposisjoner nedfelt i Digital Masters som er et resultat av salg, eller annen bruk av Digital Masters med hensyn til publiseringsspørsmål, under denne avtalen, (iii) alle betalinger som kan kreves i henhold til eventuelle kollektive forhandlingsavtaler som gjelder for deg eller en tredjepart part, og (iv) eventuelle andre royalties, avgifter og/eller beløp som skal betales med hensyn til ditt autoriserte innhold, autoriserte kunstverk, metadata eller annet materiale levert av deg til Indigoboom. Du samtykker i at beløpet som skal betales til deg inkluderer eventuelle såkalte "artist royalty", så vel som alle andre royalties, som ellers kan kreves betalt for salg eller utnyttelse i henhold til denne avtalen i henhold til gjeldende lover i enhver jurisdiksjon.

 

5. Rett til å trekke tilbake materiale: Du har rett til, når som helst i løpet av perioden, å trekke tilbake din tillatelse til salg eller annen bruk av ditt autoriserte innhold og autoriserte kunstverk, etter skriftlig varsel til Indigoboom (Takedownvarsel). Innenfor et maksimum av 90 virkedager etter at Indigoboom har mottatt din melding om tilbaketrekking, vil Indigoboom informere lisenshaverne om at de ikke lenger er autorisert til å tilby salg eller annen bruk av ditt autoriserte innhold eller autoriserte kunstverk. Den faktiske implementeringen av tilbaketrekking av ditt autoriserte innhold eller autoriserte kunstverk fra distribusjon som tillatt i denne avtalen kan ta lengre tid (ofte opptil flere uker). Sending av et varsel om tilbaketrekking skal ikke begrense ditt ansvar for salg og annen bruk av ditt autoriserte innhold og/eller autoriserte kunstverk som skjer før implementeringen av slik tilbaketrekning, og skal ikke på noen måte begrense rettighetene til sluttbrukere som har anskaffet ditt autoriserte innhold. Innhold eller autorisert kunstverk før implementeringen av tilbaketrekningen. Indigoboom er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser av Indigobooms lisenshavere med å fjerne ditt autoriserte innhold og autoriserte kunstverk fra distribusjon.

 

6. Navn og likheter; Markedsføringsbruk og muligheter:

 

(a) Du gir herved Indigoboom, i løpet av perioden, rett til å bruke og autorisere Indigobooms lisenshavere til å bruke navn og godkjente likheter med og biografisk materiale angående artister, band, produsenter og/eller låtskrivere, samt spor og/eller albumnavn, og autorisert kunstverk, i markedsførings- og/eller salgsmateriell for salg, bruk, visning, fremføring, promotering og annonsering av gjeldende digital master (f.eks. en artist eller et bandnavn og lignende kan brukes i en informativ eller nominativ måte, for eksempel ved tekstvisning eller andre informasjonspassasjer, for å identifisere og representere forfatterskap, produksjonskreditter og opptredener til den aktuelle artisten eller bandet i forbindelse med utnyttelsen av gjeldende digital masters).

 

(b) Du gir herved Indigoboom og Indigobooms lisenshavere rett til å markedsføre og annonsere digitale mastere som tilgjengelige for kjøp eller lisens, etter Indigoboom sitt eget skjønn.

 

7. Eierskap: I henhold til Indigobooms rettigheter og lisenser under dette eller under noen tidligere avtale mellom deg og Indigoboom, som mellom deg og Indigoboom, alle eierskap og forfatterrettigheter, tittel og interesser i og til (i) ditt autoriserte innhold og autoriserte kunstverk, ( ii) digital masters, (iii) klippene, (iv) alle opphavsrettigheter og tilsvarende rettigheter som er nedfelt deri, og (v) alt materiale levert av deg, vil være ditt.

 

8. Effekt av oppsigelse:

 

Utløpet eller oppsigelsen av medlemskapet skal ikke frita verken deg eller Indigoboom fra de respektive forpliktelsene som er pådratt før eller under medlemskapet, bortsett fra at eventuelle betalinger som Indigoboom skylder deg og som ikke er betalt før utløpet eller oppsigelsen av medlemskapet kan beholdes av Indigoboom og kan brukes av Indigoboom som betaling for tjenestene deres ved å avslutte eller utvide abonnementskontoen din for tjenesten, det er forstått og avtalt av partene at Indigoboom ikke skal belaste deg for beløp som er større enn dette beløpet for slik tjeneste ved oppsigelse. Følgende seksjoner vil overleve oppsigelse, utløp eller heving av denne avtalen og abonnementskontoen din: 4, 7, 8, 9, 10(a), 10(b), 11, 12 og 13.

 

9. Skadesløsholdelse: Du godtar og forplikter deg herved til å holde skadesløs, redde, forsvare og holde Indigoboom, lisenshavere og agenter, representanter, direktører, offiserer og ansatte til Indigoboom og lisenshavere (heri de "skadesløsholdte partene") skadesløse fra enhver og alle skader, forpliktelser, kostnader, tap og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatkostnader og advokatsalærer) som oppstår som følge av eller forbundet med krav, krav eller handlinger som er i strid med noen av garantiene, representasjonene, paktene eller avtaler gjort av deg i denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, dine representasjoner og garantier angående opphavsrett eller andre rettigheter i og til andre former for intellektuell eiendom. Du skal refundere de skadesløse partene og hver av dem, på forespørsel, for enhver betaling foretatt av dem til enhver tid med hensyn til eventuelle skader, ansvar, kostnader, tap, utgifter og honorarer (inkludert advokatsalærer) som gjelder den foregående erstatningen. I påvente av avgjørelsen av ethvert krav, krav eller handling, kan Indigoboom, etter Indigobooms valg, holde tilbake betaling av eventuelle penger som ellers skal betales til deg nedenfor, i et beløp som ikke overstiger ditt potensielle ansvar overfor Indigoboom i henhold til denne delen.

 

10. Ytterligere representasjoner og garantier fra partene:

 

(a) Du representerer, avtaler og garanterer at du har full myndighet til å handle på vegne av alle eiere og forfattere av alle rettigheter, tittel og interesser i og til ditt autoriserte innhold, autoriserte kunstverk og metadata.

 

(b) Du representerer, avtaler og garanterer at du eier eller kontrollerer de nødvendige rettighetene for å kunne gi rettigheter, lisenser og tillatelser heri, og at utøvelse av slike rettigheter, lisenser og tillatelser av Indigoboom og Indigobooms lisenshavere ikke skal krenke eller krenke rettighetene til en tredjepart.

 

(c) Du og Indigoboom representerer og garanterer for seg selv at verken du eller Indigoboom vil handle på noen måte som er i konflikt med eller forstyrrer eksisterende forpliktelser eller forpliktelser fra den andre parten, og at ingen avtale tidligere inngått av deg eller Indigoboom vil hindre eller forstyrre Indigobooms utførelse av Indigobooms forpliktelser i henhold til denne avtalen.

 

(d) Hver part representerer og garanterer at den skal utføre sine forpliktelser i henhold til dette i full overensstemmelse med gjeldende lover, regler og forskrifter til enhver statlig myndighet som har jurisdiksjon over slik ytelse.

 

(e) Indigoboom gir ingen garantier overhodet om minimumssalg eller bruk av noen digital master, eller at noen betalinger til deg, eller et beløp på betalinger til deg, vil bli mottatt under denne avtalen.

 

(f) Dersom Indigoboom mottar klager eller fjerning fra strømmetjenester på grunn av uredelig strømming eller ethvert forsøk som vi finner manipulerende (klare statistiske uoverensstemmelser og unaturlig lave skiprates er blant de mange parameterne), vil alle opptjente royalties fra katalogen din tilhøre indigoboom, alt materiale sendt inn av deg vil bli fjernet fra alle tjenester og kontoen din stengt.

 

(g) Din Indigoboom-brukerprofil har et felt for PayPal-e-postadressen din. Denne informasjonen gjør det mulig for Indigoboom å betale deg eventuelle royalties som skyldes deg. Hvis denne informasjonen ikke oppgis, blir royalties som er eldre enn tre år, tapt til IndigoBoom av deg.

 

 

 

 

 

11. Begrensninger på ansvar og skader:

 

Indigoboom skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader i forbindelse med eller som følge av denne avtalen, og heller ikke for skader som overstiger beløpet for betalinger gjort av Indigoboom til deg i de tolv (12) måneder før hendelsen som gir opphav til slikt ansvar.

 

12. Generelle bestemmelser:

 

(a) Partene er enige om og erkjenner at forholdet mellom dem er uavhengige kontraktører. Denne avtalen skal ikke anses å opprette et partnerskap eller joint venture, og ingen av partene er den andres agent, partner eller ansatt.

 

(b) Denne avtalen inneholder hele forståelsen av partene knyttet til emnet for denne. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler eller ordninger mellom partene knyttet til dens emne, forutsatt at hvis du tidligere har inngått en digital distribusjonsavtale med Indigoboom, og valgt eventuelle alternativer, vil disse alternativene forbli på plass under denne avtalen. Denne avtalen kan ikke endres eller modifiseres med unntak av det som er angitt her. En fraskrivelse fra noen av partene av vilkår eller betingelser i denne avtalen vil ikke bli ansett eller tolket som en fraskrivelse av slike vilkår eller betingelser i noe annet tilfelle, eller påfølgende brudd på disse. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen av en domstol med kompetent jurisdiksjon blir fastslått å være ugjennomførbar, skal en slik avgjørelse ikke påvirke noen annen bestemmelse i denne avtalen, og den ikke-gjennomførbare bestemmelsen skal erstattes av en rettskraftig bestemmelse som best samsvarer med partenes kommersielle hensikt.

 

(c) Denne avtalen vil være bindende for overdragere, arvinger, eksekutorer, tilknyttede selskaper, agenter, personlige representanter, administratorer og etterfølgere (enten gjennom sammenslåing, gjennomføring av loven eller på annen måte) til hver av partene.

 

(d) Ethvert varsel, godkjenning, forespørsel, autorisasjon, instruks eller annen kommunikasjon i henhold til denne avtalen skal gis skriftlig og skal anses å ha blitt levert og gitt for alle formål på leveringsdatoen hvis den sendes med e-post til de oppgitte adressene til og av deg ved registrering på Indigoboom-siden, eller som riktig oppdatert.

 

(e) Denne avtalen vil bli styrt og tolket i samsvar med lovene i Norge som gjelder for avtaler inngått og skal fullføres i Norge.

 

(f) I den grad det er tillatt av gjeldende lov, er rettighetene og rettsmidlene til partene gitt under denne avtalen kumulative og kommer i tillegg til alle andre rettigheter og rettsmidler til partene ved lov.

 

(g) Titlene som brukes i denne avtalen er kun for enkelhets skyld og skal ikke tas i betraktning ved tolkning eller tolkning av denne avtalen.

 

(h) Denne avtalen er utelukkende til fordel for partene og deres autoriserte etterfølgere og tillatte overdragere. Ingenting her, uttrykt eller underforstått, er ment å eller skal gi til noen person eller enhet, bortsett fra partene i dette dokumentet og deres autoriserte etterfølgere og tillatte overdragere, noen juridiske eller rettferdige rettigheter, fordeler eller rettsmidler av noen art under eller på grunn av denne avtalen.

 

(i) Partene skal forsøke å løse enhver tvist som oppstår på grunn av eller relatert til denne kontrakten gjennom forhandlinger mellom ledende ansatte i partene, som har myndighet til å løse det samme. Hvis saken ikke løses ved forhandlinger innen tretti (30) dager etter mottak av en skriftlig 'invitasjon til å forhandle', skal enhver kontrovers eller krav som oppstår på grunn av eller relatert til denne avtalen eller brudd på denne, avgjøres ved voldgift i henhold til kommersielle voldgiftsregler. Verneting for alle voldgiftshøringer skal være Oslo Norge og hver av partene frasier seg enhver innvending mot slik verneting basert på bekvemmelighet eller på annen måte. Ingenting i denne klausulen skal tolkes som et forbud mot en part eller dens tilknyttede selskap fra å søke en norsk domstol om midlertidig forføyning.

 

(j) Med forbehold om den foregående bestemmelsen i denne avtalen angående voldgift, er partene enige om at alle søksmål eller sivile søksmål, eller tilsvarende søksmål, skal føres og opprettholdes ved domstoler i Oslo fylke (Norge) og ankedomstolene av slike domstoler, og hver av partene godtar den personlige og saklige jurisdiksjonen til disse domstolene og frasier seg enhver innvending mot slik verneting basert eller bekvemmelighet eller på annen måte.

 

13. Definisjoner: Det er forstått og avtalt at alle valutabeløp angående medlemsavgifter og royaltyberegninger oppgitt i denne avtalen gjøres i amerikanske dollar (unntatt her er valutaveksling ved royaltyutbetalinger som beskrevet i seksjon 3 (a)). I tillegg skal følgende uthevede termer ha følgende betydninger for formålene med denne avtalen:

 

(a) "Autorisert kunstverk" betyr albumomslag og alle andre kunstverk relatert til ditt autoriserte innhold som du gir til Indigoboom. Alle slike kunstverk vil bli ansett for å ha blitt korrekt klarert og/eller lisensiert av deg for alle formål, med mindre du gir Indigoboom skriftlig varsel om det motsatte.

 

(b) "Autorisert territorium" betyr alle jurisdiksjoner og land, eller eventuelle mer begrensede territorier du utpeker i registreringsprosessen, så lenge en slik betegnelse er anerkjent og godtatt i en skriftlig skrift sendt til deg av Indigoboom.

 

(c) "Copyright Management Information" betyr den digitale informasjonen om en digital master, for eksempel navnet ditt, tittelen på det aktuelle albumet, navnet på sangen og plateselskapets navn, og opphavsretten, innspillingen og/eller albumet datoer.

 

(d) "digital master" eller "digital masters" betyr en kopi eller kopier av ditt autoriserte innhold i digital form.

 

(e) "Ditt autoriserte innhold" betyr lydopptak og underliggende musikalske komposisjoner som du har utpekt og/eller laget for digital distribusjon av Indigoboom. Alle slike lydopptak og de underliggende musikalske komposisjonene må eies eller kontrolleres av deg og/eller ha blitt godkjent av deg for alle formål i denne avtalen, og for å la Indigoboom fullt ut utøve rettighetene og lisensene som er gitt og autorisert av deg.


 

VILKÅR FOR DISTRIBUSJONSTJENESTEN

 

Vilkårene for Distribusjonstjenesten (heretter kalt  «Distribusjonsvilkår») inneholder vilkårene som Indigoboom tilbyr i sin «Distribusjonstjeneste» under og når de aksepteres av deg og Indigoboom blir en del av, og er inkorporert ved referanse i, Indigoboom Digital Distribusjonsavtale (“Avtalen”) mellom deg og Indigoboom. Disse distribusjonsvilkårene står ikke alene, men binder deg og Indigoboom bare når de er en del av avtalen. Aksept fra Indigoboom av forespørselen din om å bli en Indigoboom-artist og din bruk av distribusjonstjenesten utgjør begges samtykke til og aksept av disse distribusjonsvilkårene.

 

1. Forsendelse av produkter.

 

1.1 Distribusjonstjeneste. Disse Distribusjonsvilkårene definerer vilkårene som Indigoboom leverer en tjeneste under. («Distribusjonstjenesten») som tillater deg å lage, produsere, markedsføre og/eller selge musikalske komposisjoner og andre opphavsrettsbeskyttede (heretter kalt "Produkter") på Indigoboom. Produktene blir ditt autoriserte innhold.

 

1.2 Avtale. Når du blir en Indigoboom-artist, vil du fortsette å være bundet av alle vilkårene og betingelsene i avtalen, som sammen med disse Distribusjonsvilkår utgjør avtalen mellom deg og Indigoboom. Som sådan anses distribusjonstjenesten som en del av tjenesten. Alle noterte ord og uttrykk som ikke er definert i disse Distribusjonsvilkår, er definert i avtalen. Hvis disse Distribusjonsvilkår er i konflikt med avtalen, vil Distribusjonsvilkår styre og gis forrang.

 

2. Å Bli en Indigoboom-artist.

 

2.1 Åpne en konto. Kun Indigoboom-registrerte brukere har rett til å bruke distribusjonstjenesten. For å bli en Indigoboom-registrert bruker, må du åpne en Indigoboom-konto (en "konto") gjennom Indigobooms online registreringsprosess, som inkluderer å godta avtalen.

 

2.2 Kontaktinformasjon. Du må gi Indigoboom nøyaktig og fullstendig kontakt- og betalingsinformasjon når du åpner en konto. Du må umiddelbart varsle Indigoboom hvis noen av denne informasjonen endres og fullt ut dokumentere endringene for Indigoboom. Hvis du ikke gir Indigoboom fullstendig, nøyaktig og oppdatert kontakt- og betalingsinformasjon, kan det hende du ikke er kvalifisert til å selge produkter mot provisjon og betalinger og royalties kan  bli holdt tilbake eller beholdes av Indigoboom. Royaltybetalinger som overføres til feil person som resultat av unøyaktige opplysninger gitt av deg vil være tapt for deg. 

 

2.3 Kontosikkerhet. Du vil være ene og alene ansvarlig for å holde kontoen din sikret mot uvedkommende. Du vil være eneansvarlig for all bruk av kontoen din, inkludert, uten begrensning, bruk av uautorisert tredjepart. Du må varsle Indigoboom umiddelbart hvis du tror at din konto har blitt eller kan bli tilgjengelig eller brukt av en uautorisert person eller enhet. I tillegg må du varsle Indigoboom umiddelbart hvis du blir oppmerksom på andre brudd eller forsøk på brudd på sikkerheten til kontoen din eller tjenesten.

 

3. Dine forpliktelser.

 

3.1 Generelt. Du må bruke distribusjonstjenesten på en måte som viser respekt for rettighetene til Indigoboom og tredjeparter, samt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

3.2 Artistinnhold. Hvis du åpner en konto, vil du være ene og alene ansvarlig for å sikre at kontoen din, alt innhold eller materiale som du sender til Indigoboom for bruk med produktene dine ("Innhold"), og eventuelle nettsteder som er koblet til kontosidene dine, overholder disse Distribusjonsvilkårene og alle gjeldende lover, forskrifter og regler. Selv om Indigoboom ikke har noen forpliktelse til å overvåke transaksjonene eller kommunikasjonen som gjøres gjennom nettstedet, forbeholder det seg retten til, etter eget skjønn, til å kansellere enhver transaksjon eller fjerne eller begrense tilgangen til innhold fra nettstedet når som helst uten varsel og uten ethvert ansvar overfor deg eller en tredjepart. Du kan laste opp så mange utgivelser du ønsker for én artist eller et band ved å bruke kontoen din, men Indigoboom forbeholder seg retten til å evaluere kvaliteten og antall utgivelser etter eget skjønn, og nekte eller fjerne ditt autoriserte innhold hvis Indigoboom, etter eget skjønn, velger å gjøre det. Hvis innhold lastes opp av deg og du ikke har tilstrekkelige rettigheter til å presentere dette innholdet som ditt autoriserte innhold, kan Indigoboom velge å tilbakeholde alle salgsinntekter til det innholdet og alt annet innhold, som f.eks. ditt autoriserte innhold, gjort tilgjengelig via kontoen din. Ethvert forsøk på uredelig strømming av innhold (her definert som en hendelse flagget av en av strømmetjenestene eller Indigoboom som uredelig) vil resultere i kontostenging/full fjerning av alt innhold og tap av alle royalties.

 

3.3 Forbudt innhold. Du kan ikke designe, produsere, markedsføre eller selge et produkt som Indigoboom mener: (i) krenker rettighetene til en tredjepart, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og rettigheter til personvern og publisitet; (ii) er ærekrenkende; (iii) er uanstendig eller pornografisk; eller (iv) bryter gjeldende lover, regler eller reguleringer, for eksempel ved å utnytte bilder eller bilder av mindreårige. Indigoboom forbeholder seg retten til å konfiskere slikt innhold og salgsroyaltyene fra slike salg.

 

4. Lisensering av innholdet ditt til Indigoboom. Ved å opprette eller laste opp noe av ditt autoriserte innhold for bruk på nettstedet, gir du Indigoboom en royaltyfri, verdensomspennende, overførbar, rettighet og lisens til slikt innhold som angitt i avtalen.

 

5. Produktskaping.

 

5.1 Levering av innhold. I samsvar med gjeldende instruksjoner på nettstedet, kan du laste opp til Indigoboom alt innhold som du ønsker å bruke med distribusjonstjenesten for å produsere produkter. Du må også laste opp eller sende alt annet innhold som kreves for å markedsføre produktene dine, for eksempel omslagsbilder, titler og fullstendige og nøyaktige kreditter. Indigoboom kan, etter eget skjønn, bestemme om noe av innholdet samsvarer med slike instruksjoner og er tilfredsstillende for bruk med distribusjonstjenesten.

 

5.2 Godkjenninger og samtykker. Du må enten eie alle rettigheter, tittel og interesser i og til innholdet som brukes i forbindelse med distribusjonstjenesten, inkludert alle immaterielle rettigheter deri, eller ha alle nødvendige godkjenninger og samtykker for å bruke alt innhold og, hvis Indigoboom ber om det, må du levere kopier av disse godkjenningene og samtykkene til Indigoboom. Uten å begrense det ovennevnte, er du ansvarlig for og må betale royalties eller lignende betalinger som skyldes eller kan komme til en tredjepart, for eksempel alle betalinger for tredjepartsmateriale i innholdet ditt.

 

5.3 Kostnader ved opprettelse og levering. Du vil være eneansvarlig for opprettelsen av det elektroniske og digitale innholdet som du laster opp eller sender til Indigoboom, og vil betale alle kostnader forbundet med opprettelsen og kopier av det. 

 

5.4 Forsikring. Du erkjenner og godtar at Indigoboom ikke har forsikring knyttet til Produktet lagret av Indigoboom under disse Distribusjonsvilkår, og vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig for tap. Hvis du ønsker at produktbeholdningen skal være forsikret eller dekket for tap, må du skaffe en slik forsikring for egen regning.

 

6. Markedsføring og annonsering av produktene dine.

 

6.1 Markedsføring av produktene dine. Indigoboom forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse, til å markedsføre eller annonsere for produktene dine ved for eksempel å presentere dem i Indigoboom-nyhetsbrev eller på nettstedet, henvise brukere til produktene dine, eller beskrive produktene dine i kommunikasjon med tredjeparter.

 

6.2 Kundeinformasjon. Indigoboom kan fra tid til annen gi deg informasjon knyttet til kundene til Indigoboom eller lisenshavere ("kunder"). Du kan bruke eller avsløre denne informasjonen til en tredjepart kun for din interne journalføring. Du skal ikke avsløre noen av denne informasjonen til en tredjepart eller bruke den til andre formål. I alle tilfeller vil du overholde vilkårene i Indigobooms personvernpolicy i forbindelse med kundedataene som er gitt under disse Distribusjonsvilkår.

 

7. Kompensasjon og gebyrer.

 

7.1 Prisvilkår for produkter. Lisensinnehavere setter sine egne priser og hverken du eller Indigoboom kontroll over deres avgjørelser om priser.

 

7.3 Betalingsbetingelser. For salg av produktene dine direkte eller gjennom lisenshavere, vil Indigoboom samle inn beløpene fra kunden eller lisenshaverne og summen av disse beløpene utbetales kvartalsmessig til deg i henhold til avtalen.

 

8. Oppsigelse.

 

8.1 Indigoboom-oppsigelse. Etter eget skjønn, med eller uten varsel til deg, kan Indigoboom: (i) suspendere, begrense tilgangen din til eller avslutte din bruk av distribusjonstjenesten, (ii) suspendere, begrense tilgangen din til eller avslutte kontoen din, (iii) fjerne noe av innholdet ditt fra Indigobooms servere og kataloger og (iv) forby deg å selge nye produkter gjennom distribusjonstjenesten.

 

8.2 Avslutning av Indigoboom-artist. Du kan avslutte kontoen din uansett grunn når som helst ved å kontakte Indigobooms kundeserviceavdeling på support@Indigoboom.com Indigoboom vil ved mottak av oppsigelsesvarsel og etter vårt skjønn ha opptil 90 dager på seg til å varsle partnere om fjerning av innhold fra distribusjonen vår partnernettsteder.

 

8.3 Avslutningsgebyrer. Du har ingen krav på eller rett til å refundering av medlemsavgiften. Hvis du skylder Indigoboom et beløp på tidspunktet for oppsigelse eller utløp av denne avtalen, må den utestående saldoen betales til Indigoboom før kontooppsigelse, og Indigoboom kan trekke slike beløp fra beløp den skylder deg eller, ved manglende skriftlig oppsigelse fra deg, forlenge medlemskapet ditt og trekke utestående gebyrer fra royaltysaldoen din. Oppsigelse mindre enn 30 dager før utløp vil utløse fornyelse av medlemskapet.


 

8.4 Effekt av oppsigelse. Hvis du eller Indigoboom suspenderer eller avslutter kontoen din, forstår du at Indigoboom kan slutte å gjøre produktene tilgjengelige gjennom distribusjonstjenesten. Følgelig kan Indigoboom, uten å være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart: (i) slette innhold eller annet materiale knyttet til forhold til din bruk av distribusjonsstjenesten, og (ii) ikke tillate deg å lage, produsere, markedsføre eller selge produkter gjennom distribusjonsstjenesten. Hvis du eller Indigoboom avslutter kontoen din, må du umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet fra alle nettsteder du driver og slutte å representere deg selv som en Indigoboom-artist.

 

9.5 Overlevelse. Følgende seksjoner vil overleve oppsigelse, utløp eller oppsigelse av disse Distribusjonsvilkår og kontoen din: 1, 3, 4, 5.2 til og med 5.5, 7, 8.3 og 8.4.

bottom of page